Duyurular - Cahit Zarifoğlu İlkokulu

Duyurular

Ikametgahi değişmeyen öğretmen yolluk alamaz

MEB; ikametgahı değişmeyen memur ve öğretmen yolluk alamaz       MEB; ikametgahı değişmeyen memur ve öğretmen yolluk alamaz İl içi atamalarda, il içi özür grubu yer değiştirmelerinde memurların ve öğretmenlerin yolluk hesaplamalarında yanlışlıklar yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı görüş yazısında bu konuya değinerek Sürekli Görev Yolluğu için ikametgah şartına vurgu yapmıştı. İl dışı yer değiştirmelerde ya da iller arası özür grubu atamalarında bu konuda sorun yaşanmazken en büyük problem il içi yer değiştirmelerde görülmektedir. SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU Sürekli görev yolluğu nedir? Sürekli görev yolluğu, yurt içinde veya yurt dışında sürekli bir göreve naklen atananlara eski görev mahallinden yeni görev yerlerine gitmelerine ve aynı zamanda kendilerine ve ailelerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ilişkin giderlere karşılık verilmektedir. Sürekli görev yolluğunda genel olarak harcırahın dört unsuru (gündelik ücret, yol gideri, aile gideri, yer değiştirme gideri) birlikte verilmektedir. YER DEĞİŞTİRENE YOLLUK ÜCRETİ MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 17.05.2018 tarih ve 9687978 Sayılı Sürekli Görev Yolluğu konulu ilgili yazısı gereği yer değiştiren memurlara yolluk hesaplamasının yapılacağı buna göre harcırah ödeneceği belirtildi. MEB resmi yazısında; “6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde Sayıştay Başkanlığınca yürütülen 2017 yılı denetimleri sonucunda hazırlanan taslak rapor Bakanlığımıza gönderilmiştir. Söz konusu raporda yer alan bazı bulgular Bakanlığımızın tüm teşkilatını ilgilendirdiğinden dolayı uygulamada birliğin sağlanması ve sonraki denetimlerde aynı bulgular ile karşılaşılmaması için aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.” açıklamasına yer verirken 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde, yurt içinde görev yapmakta iken başka bir memuriyet mahalline sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hükmü hatırlatıldı.   MEMURİYET MAHALLİ 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre memuriyet mahalli tanımlanmış olup bu tanıma göre memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler memuriyet mahalli olarak tanımlanmıştır.           Kaynak: https://www.ogretmenlericin.com/meb/meb-mevzuat/meb-ikametgahi-degismeyen-memur-ve-ogretmen-yolluk-alamaz-30308.html

Devamı

OSYM SINAVI GOZLEMCI BAŞVURU EKRANI ACILDI

Devamı

ÖĞRENCİLERİMİZE ANKET

Devamı

(Öğrenci Formu) ÖĞRENCİ REHBERLİK İHTİYACI BELİRLEME ANKETİ

KIYMETLİ ÖĞRENCİLERİMİZ; GELECEK YIL YAPILACAK OLAN REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARINI SİZ DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZİN İSTEK VE İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA PLANLAMAK İSTEDİK. ANKETİMİZİ DOĞRU VE SAMİMEYETLE DOLDURUP ONAYLAMANIZI RİCA EDİYORUZ. AMACIMIZ SİZLERE DAHA SAĞLIKLI YARDIMCI OLABİLMEKTİR. BAŞARILAR DİLERİZ... REHBERLİK SERVİSİ  MEHMET CANBOLAT-SENA TURAÇ

Devamı

Balıkesir üniversitesi sağlıkçı alım ilani

  Balıkesir Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel Alacak BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 gün ve 7/157054 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2.maddenin (b) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 40 adet sözleşmeli personel alınacaktır. POZİSYON NO POZİSYON ADET NİTELİKLER BÜTÇE BİRİMİ 001 Hemşire 15 *Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. *Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak veya kamu ve özel hastanelerin yoğun bakım veya acil servislerinde en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. *2016 KPSS/P3 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak. Özel Bütçe 002 Hemşire 17 *Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik- Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarındanbirinden mezunolmak. *Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak veya kamu ve özel hastanelerin yoğun bakım veya acil servislerinde en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. *2016 KPSS/P94 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak. Özel Bütçe 003 Eczacı 2 *Eczacılık Fakültesinden mezun olmak. *01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak. *KPSS şartı aranmamaktadır. Özel Bütçe 004 Fizyoterapist 2 *Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. *2016 KPSS/P3 puan türüne sahip olmak. Özel Bütçe 005 Diğer Sağlık Personeli 1 * Odyoloji lisans programından mezun olmak. *2016 KPSS/P3 puan türüne sahip olmak. Özel Bütçe 006 Diğer Sağlık Personeli 3 * Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programındanmezun olmak. *2016 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri puanalmış olmak. Özel Bütçe   BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:Genel Şartlar:-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.Özel Şartlar:1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyorolmak,2- 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına görebelirlenecektir.3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyorolmak.4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumununbulunmaması.5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygunolması.6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerinegetirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisindefeshedilecektir. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvurularda bulunduğu pozisyonun nitelik kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.Adayların ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde aşağıda istenilen belgelerle birlikte Balıkesir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, faks veya internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge ile yapılan veya süresinde yapılmayan başvurular dikkatealınmayacaktır. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:1- Fotoğraflı başvuru formu. (Personel Daire Başkanlığınınhttp://personel.balikesir.edu.tr/adresinden temin edilecektir.)2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.3- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet çıktısı kabuledilecektir.)4- 2016 yılı KPSS sonuçbelgesi.5- Aranılan mesleki deneyime ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi ve SGK prim günlerini gösterirbelge. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığınınhttp://personel.balikesir.edu.tr/adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.Her pozisyonun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşivaraştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.   Etiketler  2018 hemşire 2018 hemşire alımı hemşire hemşire alımı  Bir Yorum Bırak    İsim (gerekli)E-Posta (gerekli) Benzer Yazılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 89...   Van Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye... Sağlık Bakanlığı 200 Danışman Alacak...   Düzce Üniversitesi 92 Sözleşmeli Personel... Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri...   Adalet Bakanlığı 1344 İcra Katibi...   Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Memur Hocam        Masaüstü Görünümüne Geç  TÜM HABERLERE, DERS NOTLARINA VE DAHA FAZLASINA ANINDA ULAŞMAK 

Devamı

Son dakika sağlıkçılara mujde

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan, Öğretmen polis ve hemşirelerin emeklilikte ek göstergesi 3600 çıkacak dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da partisinin seçim beyannamesinde “Değerli kardeşlerim önemli bir konuya geliyorum. Burayı hassas dinleyelim. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum.Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız. Yeni dönem yepyeni bir anlayışla başlıyoruz. Çünkü vakit birlik vakti. Çünkü vakit Türkiye vakti. Erdem, irade, cesaret ile Türkiye şahlanacak. ” dedi.

Devamı

ÖĞRENCİ REHBERLİK İHTİYACI BELİRLEME ANKETİ (VELİ FORMU)

SAYIN VELİMİZ; AŞAĞIDA PAYLAŞTIĞIMIZ LINKE TIKLADIĞINIZDA SİZİN IÇIN HAZIRLAMIŞ OLDUGUMUZ ANKETI GÖRECEKSİNİZ. 25.05.2018 CUMA GÜNÜ NE KADAR DOLDURMANIZI ISTEDIGIMIZ BU ANKETLE GELECEK YIL OKULUMUZDA REHBERLIK ÇALIŞMALARINI PLANLARKEN SIZ DEGERLI VELILERIMIZIN DE GORUSLERINI ALMAYI AMAÇLADIK. ILGINIZ VE ISBIRLIGINIZ IÇIN TEŞEKKÜR EDERİZ. CAHİT ZARİFOĞLU İLKOKULU REHBERLİK SERVİSİ MEHMET CANBOLAT - SENA TURAC    

Devamı